Boşanma davası genel olarak iki kısma ayrılmaktadır

1)Anlaşmalı boşanma davası : Tarafların birbirleriyle velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşmaları halinde Akhisar Aile Mahkemesi’ne (yetki kuralları çerçevesinde) açabilecekleri dava anlaşmalı boşanma davasıdır.  Anlaşmalı boşanma davasında, davacı ve davalı tarafların üzerinde anlaştıkları hususlar hakkında bir protokol düzenleyerek (anlaşmalı boşanma protokolü) Akhisar Aile Mahkemesi’ne sunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma hakkındaki yazımız da bu konu üzerinde durulmuştur.

2)Çekişmeli boşanma davası : Davacı tarafın boşanmayı istediği, davalı tarafın ise boşanmayı istemediği ya da her iki tarafın da boşanmayı istemek ile birlikte,  velayet, nafaka, tazminat gibi konular da anlaşamadıkları çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası da yine Akhisar Aile Mahkemesinde (yetki kuralları çerçevesinde, davalı ve davacının adreslerinin Akhisar olması halinde) görülecektir.

a)Çekişmeli boşanma davalarının genel sebepleri : Çekişmeli boşanma davalarının özel sebeplerine girmeyen ve boşanmaya neden olacak her türlü anlaşmazlık genel sebepleri oluşturur. Genel sebeplere örnek vermek gerekirse : Şiddetli geçimsizlik halinin varlığı, hakaret, tehdit,  karşı tarafın güven sarsıcı hareketlerde bulunması, cinsel ilişkiden kaçınma, eşlerin karşı tarafın aile bireylerine hakaret etmesi, evliliğin kendisine getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemesi çekişmeli boşanma davasının genel sebeplerini oluşturur.

b)Çekişmeli boşanma davalarının özel sebepleri : Zina (aldatma), hayata kast – pek kötü onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,  evi terk, akıl hastalığı bunlara örnektir.

Çekişmeli boşanma davasında  Akhisar Aile Mahkemesi kusuru genel olarak tanık beyanları,  özel olarak ise dosyaya sunulan diğer belge ve deliller çerçevesinde inceler (mesajlar, fotoğraflar, ifade tutanakları, arama geçmişi). Hangi belgelerin delil olarak ileri sürülebileceğini boşanma avukatınıza danışarak karar vermeniz öncelikle tavsiye edilir.

Mahkeme ortaya çıkan kusur durumu çerçevesinde boşanmaya, nafakaya, maddi ve manevi tazminata karar verecektir. Çocukların velayeti çok farklı ve önemli bir durum arz etmekte olup, burada çocuk ya da çocukları üstün yararı göz önüne alınarak mahkemece karar verilir.

Çekişmeli boşanma davasında davayı açan eş kusurlu, davalı taraf kusursuz ise, davalı boşanmayı istemediği takdirde, Mahkemece boşanma davasının reddine karar verilecektir)

Çekişmeli boşanma davasında davacı tarafından Mahkemeye başvurulur. Davalı taraf dava dilekçesinin eline ulaşmasından sonra iki hafta  içinde  tüm delillerini de bildirir şekilde davaya cevap dilekçesi sunmak zorundadır. Davaya cevap dilekçesi ve hazırlanması ve içeriği için mutlaka  boşanma avukatı yardımı alınız. Cevap dilekçesinde belirtilemeyen hususları sonradan ileri süremeyeceğiniz gibi, bazı hususların dile getirilmemesi gerekebilir.

Tanık listesinin de hangi konular hakkında verilmesi ve ne zaman sunulması gerektiği hakkında mutlaka avukat yardımı almanız gerekir. Davalının sunduğu cevap dilekçesi davayı açan tarafa gönderilir. Davacı taraf, davalı tarafın cevabına cevap verebilir, bu halde davalı da davacı tarafın cevaplarına ilişkin tekrar cevap dilekçesi sunabilir. Cevaba cevap dilekçesi ve içeriği de önemlidir.

Tarafların birbirlerinin dilekçelerine sundukları cevapların arkasından Akhisar Aile Mahkemesi tarafından Ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada Mahkeme tarafları dinler, ancak bu ön inceleme duruşmasından önce yapılması gerekenler ve sunulması gereken evrak, dilekçe, ya da tanık isimleri hakkında mutlaka avukat yardımı alınız.

Mahkeme ön inceleme duruşmasından sonra tahkikat aşamasına geçerek, tanıkları dinler, delileri toplar bu deliller çerçevesinde kusur oranını belirler.

Tebligat muhtara gelmişse  süre ne zaman başlar ? 

Dava dilekçesi muhtara teslim edilmişse süre muhtara tesliminden itibaren başlar. Dava dilekçesinin muhtardan teslim alınmasından sonra başlamaz.

Çekişmeli Boşanmada Tarafların duruşmalara katılması zorunlu mudur ? 

Davacı tarafın ya da avukatının duruşmalara katılması zorunludur. Davalı taraf duruşmalara katılmayabilir, Mahkeme davayı görmeye devam edecektir.

Davalı taraf boşanmayı istemezse ne olur ?

Davalı taraf boşanma davasına ilişkin herhangi bir kusurunun olmadığını sunduğu deliller ve tanık anlatımları ile ispat eder ve Mahkemece de davalı tarafın kusurlu olmadığı kabul edilirse dava Mahkemece reddedilir.

Çekişmeli boşanma davasında tazminat nasıl belirlenir ? 

Davacı tarafın Mahkemece haklı bulunması halinde – davalı tarafın karşı dava açması ve davacı tarafın kusurlu olması halinde, Mahkemece tarafların ekonomik durumlarına göre maddi – manevi tazminata hükmedilir. Tazminat belirlenmesi kusur durumu, boşanma sebebi, tarafların ekonomik durumlarına göre Mahkemece belirlenir.

Çekişmeli  boşanma davasında çocukların velayeti kime bırakılır ?

Mahkeme, çocukların davacı ya da davalı da kalması halinde, çocukların üstün yararının kimden yana olacağı konusunda sosyal inceleme raporu aldırır. Genel olarak 8 yaş üstündeki çocuklar Mahkemece dinlenilir. Mahkeme düzenlenmiş olan sosyal inceleme raporu, çocukların beyanları ve dosyadaki diğer delil durumlarını göz önüne alarak Mahkeme çocukların velayetinin kime bırakacağına karar verir.

Çekişmeli boşanma davasında nafaka çeşitleri nedir, nasıl belirlenir ?

Velayeti kendisine bırakılmayan çocuklar için karşı taraf iştirak nafakası ödeyecektir. Bu nafaka da velayeti kendisine bırakılmayan  tarafın maddi gücü oranında belirlenecektir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak kaydıyla, karşı taraftan yoksulluk nafakası ödemek durumunda kalabilir.  Bu nafaka da tarafların ekonomik gücü ve dosyadaki deliller çerçevesinde Mahkemece belirlenir.

Çekişmeli boşanma davasında maddi, manevi tazminat ödemesi ne zaman olacaktır ?

Mahkemece belirlenen maddi ve manevi tazminatın taksitler halinde ödenmesine Mahkemece karar verilmez. Maddi ve manevi tazminat karar kesinleşmedikçe (İstinaf ve Yargıtay incelemesi) karşı taraftan istenilemez. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra bir seferde ödenmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davası kaç ay sürer ?

Davanın görüldüğü Mahkemenin yoğunluğu, tanıkların şehir dışında olup olmadığı, toplanacak delilerin nerelerden toplanacağı gibi hususlar önemli ve değişkenliği getirmekle birlikte genel olarak Boşanma davası  : 8 ay – 1,5 yıl arasında sürmektedir. Bu süre tahmini olup, yukarıdaki şartlar ve değişkenlik göstermesi çerçevesinde daha uzun ya da daha kısa sürebilir.

Yukarıda belirtilen tüm hususlar tamamen genel bilgilendirme olup, güncel bilgileri mutlaka boşanma avukatı ile birlikte değerlendirmeniz gerekmektedir. Boşanma davaları Akhisar Aile Mahkemesinde görülür. Aile Mahkemesi bulunmayan Kırkağaç gibi ilçelerde Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına karar verir.

1 Yorumlar

Yorum yazın